grutterskast-koplijst 50 br – 60 h | Grutterskast grijs