Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online en showroomverkoop De Grenenhoeve

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De Grenenhoeve
Slenerweg 69 – 7848 AE Schoonoord – Nederland

Bereikbaar:

Ma t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 0591-381588

info@meubelmakerij-grenenhoeve.nl

KvK 04044921

Btw-nummer: NL 001653321B81


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aanbiedingen of prijsopgaven per email of mondeling gedaan zijn uitsluitend een aanbod. Ondernemer is op geen enkele wijze hieraan gebonden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en ondernemer behoud zich het recht voor om de prijzen te wijzigen indien nodig. Bij maatwerkopdrachten krijgt de klant altijd een offerteformulier uitgereikt. Bij een bestelling in de showroom wordt dit direct aan de klant uitgereikt, bij een online bestelling wordt het offerteformulier opgestuurd naar het huisadres van de klant. Bij akkoord verplicht de klant zich het volledig openstaande bedrag uiterlijk bij aflevering van de meubelen te betalen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, waarbij altijd een maximum termijn van acht dagen na factuurdatum geldt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en stuurt een offerteformulier toe. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

6  Afspraken of overeenkomsten voor maatwerk opdrachten met ondergeschikte leden van het personeel van de ondernemer bind de laatste niet voor zover deze door de ondernemer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben. De ondernemer kan een bestelling cq opdracht weigeren. Indien een bestelling niet leverbaar is of indien de ondernemer van mening is dat hij niet in staat is tot leveren van de goederen kan ondernemer de overeenkomst ontbinden. Ook zonder opgave van reden kan de ondernemer overgaan tot ontbinding van de overeenkomst. Specificaties van de bestelling die niet schriftelijk zijn doorgegeven aan de ondernemer, hetzij expliciet in email, of ondubbelzinnig in een tekening, zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De bestelling wordt geleverd volgens de algehele indruk van de wensen van de klant, waarbij de expliciet genoemde wensen en afmetingen gehanteerd worden. Niet benoemde details worden zo goed mogelijk naar inzicht van de ondernemer uitgevoerd. Wensen of verwachtingen welke niet overeenkomen met de uitvoering van de bestelling, en welke niet overduidelijk beschreven zijn in het opdrachtformulier kunnen nooit een reden vormen de levering van de bestelling te weigeren. De klant is dan onvoorwaardelijk verplicht tot betaling.  Een voorstel gedaan per offerteformulier blijft 14 dagen geldig, ingaande besteldatum van het offerteformulier.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn per email of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 7 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product daadwerkelijk ontvangen heeft.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het offerteformulier vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Prijzen getoond bij de collectiepagina`s zijn inclusief btw maar exclusief bezorgkosten

             Artikel 12 – Nakoming overeenkomst  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde webshop bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De ondernemer streeft ernaar om maatwerk producten binnen 12 tot 14 weken af te leveren. Door de ondernemer opgegeven levertermijnen zijn uitsluitend ter indicatie, maar nooit bindend. Onder invloed van de hoeveelheid openstaande bestellingen kan de levertijd uitlopen. De door ondernemer opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de klant het ondertekende opdrachtformulier heeft geretourneerd.
 7. Bij overschrijding van de genoemde levertermijn op het offerteformulier kan de klant de opdracht kosteloos annuleren.
 8. Als de klant een maatwerk opdracht cq showroom aankoop wil annuleren kan dit kosteloos tot 14 dagen na plaatsing van de order. Na 14 dagen brengt ondernemer 20% kosten in rekening van het genoemde totaalbedrag op het offerteformulier.
 9. Bezorgingen van meubelen geschieden uitsluitend op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen
 10. De klant dient zelf zorg te dragen voor voldoende ruime doorgang om het meubel vanaf de vrachtwagen naar de plaats van bestemming in de woning te brengen. Een te kleine deuropening, een te krappe bocht in de hal/gang of iedere andere hindernis of obstakel is voor risico van de klant. Hieruit voortvloeiende kosten zijn ook voor risico van de klant.

             Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 dagen  na het leveren van de producten. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-  , 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-  met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 3. Betaling vind plaats door gebruik te maken van iDeal, contante betaling, vooruitbetaling per bankoverschrijving of per pin automaat bij aflevering/ophalen van de goederen. Bij een storing van de pin automaat is klant verplicht de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum per bankoverschrijving te voldoen.
 4. Producten welke niet volledig zijn betaald blijven altijd eigendom van de ondernemer. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen, in de ruimste zin van het woord, aan te brengen aan de geleverde producten tot algehele betaling heeft plaats gevonden. Hieronder wordt ook verstaan het schilderen en boren van gaten in de geleverde meubelen.

Artikel 16 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor door de ondernemer geleverde producten geldt uitsluitend garantie op constructieve fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden. Op materialen of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct en kan altijd werken. Scheurvorming, kromtrekken, verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of andere op natuurlijke wijze of door klimaat omstandigheden bij de klant ontstane afwijkingen zijn niet uit te sluiten
 2. Producten die als showroom model worden gekocht worden gekocht in de staat zoals ze in de showroom staan.
 3. Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ondernemer
 4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst – of omzetdaling.  Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met beftrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van de ondernemer zijn verricht – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. De klant is gehouden de ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zaken van de uitvoering van de overeenkomst tegen ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant komen
 7. De klant is verplicht de producten na levering te nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij gebreken die later aan het licht komen en waarbij aanspraak op garantie kan worden gemaakt zijn de extra transportkosten volledig voor rekening van de klant. De garantie geldt uitsluitend voor klachten die binnen 12 maanden na factuurdatum worden geconstateerd en schriftelijk aan ondernemer zijn gemeld.

8.Indien de schade of het gebrek niet onder de garantie valt zijn de hiervoor gemaakte (reis)kosten voor rekening van de klant

            Artikel 17 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is ondernemer niet gehouden zijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, een niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, als ook lang- of kortdurende storing aan machines welke essentieel zijn voor de productie

             Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door ondernemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de door klant aangeleverde tekeningen en foto`s voor een in opdracht gegeven maatwerk opdracht geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

.           Artikel 19 Promotie activiteiten

 1. De ondernemer heeft het recht om beeldmateriaal van de geleverde producten, ook indien deze speciaal voor de klant gemaakt zijn, te gebruiken voor zijn eigen promotie. Beeldmateriaal gemaakt bij de klant thuis zal alleen met toestemming van de klant gebruikt worden.

             Artikel 20 Drukwerk en website

 1. Alle op de site, in drukwerk, of mondeling genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van de ondernemer steeds worden gewijzigd. De website van de ondernemer en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. De ondernemer sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. De ondernemer onderhoud en beveiligd de website en inhoud, of besteed dit voor een deel uit. De ondernemer geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan de ondernemer garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 21 Geschillen

 1. Op iedere door de ondernemer in het kader van deze voorwaarden aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement dichtst gelegen bij de vestigingsplaats van ondernemer.

Download: Algemene voorwaarden Meubelmakerij de Grenenhoeve

Copyright 2024 De Grenenhoeve | Algemene voorwaarden |  Privacy- en cookiebeleid